Adatvédelem

Kérjük, olvassa el figyelmesen az adatvédelmi szabályzatot!

ADATKEZELÉSI-, ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a www.hotelketkorona.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

BEVEZETŐ
A www.hotelketkorona.hu - a továbbiakban: Weblap - üzemeltetője a Szárszó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyaz érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítéseadattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetségesadatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzikadatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összességeadatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzáelektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

1.

Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a Szárszó Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 18.; cégjegyzékszám: Cg. 14-09-301528; adószám: 11233699-2-14) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a Két Korona Konferencia és Wellness Hotel szolgáltatásainak (a továbbiakban: „Két Korona Hotel”) az ügyfelekkel, vendégekkel, weboldal látogatókkal való megismertetését, csomagajánlatainak, árainak, szabályzatainak, rendezvényeinek, közérdekű információinak, képeinek közzétételét, ügyfeleinek, vendégeinek tájékoztatását, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

NAIH-102344/2016.— marketing. Marketing kampányok levezetése;NAIH-102345/2016. — honlapon történő regisztráció. Marketing kampányok levezetése;NAIH-102346/2016. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Marketing kampányok levezetése;NAIH-102348/2016. — adatbázis építése. Marketing kampányok levezetése;NAIH-102572/2016. — elektronikus megfigyelés - kamerázás. Biztonsági kamera rendszer személy és vagyonvédelmi tv. szerint

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor és megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, hírlevél feliratkozással, ajánlatkéréssel és foglalással, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek, és űrlapok kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak az ügyfelekkel, vendégekkel, látogatókkal való megismertetése, a szolgáltatás igénybevételére irányuló információnyújtás, a szolgáltatás teljesítése, a Két Korona Hotel csomagajánlatainak, árainak, szabályzatainak, rendezvényeinek, közérdekű információinak, képeinek közzététele, az ügyfelekkel, vendégekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, személy-, és vagyonvédelem, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

a. Ajánlatkérés - Az ajánlatkérőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, személyre szabott információk biztosítása, ajánlatok küldése, statisztikai kimutatások készítése szolgáltatásfejlesztés céljából

b. Foglalás - A foglalókkal való kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, személyre szabott információk biztosítása, foglalás visszaigazolások küldése, szolgáltatás megrendelések rögzítése, statisztikai kimutatások készítése szolgáltatásfejlesztés céljából

c. Hírlevél feliratkozás, hozzájárulás marketing megkeresésekhez, marketing célú adatkezelés és adattárolás - Marketing kampányok és remarketing kampányok levezetése online és offline módon, hírlevél küldés, információnyújtás, tájékoztatás, adatbázis építés, direkt marketing, piackutatás, statisztikai kimutatások készítése szolgáltatásfejlesztés céljából

d. Bejelentkezési lap - kapcsolattartás, tájékoztatás, információnyújtás, szolgáltatásteljesítés, számviteli bizonylatok kiállítása

e. Weboldal - Marketing kampányok levezetése, információnyújtás, tájékoztatás, adatbázis építés, statisztikai kimutatások készítése szolgáltatásfejlesztés céljából

f. Biztonsági kamerarendszer - Személy-, és vagyonvédelem

g. Személyes okmányok - Személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány.

h. Covid19 Védettségi igazolvány - Covid 19 Védettségi igazolvány és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elektronikus csatolása a foglaláshoz és bemutatása az érkezéskor.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

a. Ajánlatkérés - vezetéknév; keresztnév; nem; e-mail cím; telefonszám; lakcím; kívánt érkezési-, és távozási dátum; szolgáltatást igénybe venni kívánó felnőtt résztvevők száma; szolgáltatást igénybe venni kívánó gyermek (18 év alatti) résztvevők száma; szolgáltatást igény bevenni kívánó gyermek (18 év alatti) résztvevők születési ideje; igényelt szobatípus; igényelt szobák száma; választott csomagajánlat; választott ellátás; VIP kártya igénylés jelölőnégyzet értéke; VIP kártya száma; programválasztás értéke, kupon kód, előnyben részesített fizetési mód, „Kitől/Honnan hallott szállodánkról?” választási lehetőség értéke, az érintett megjegyzése, marketing megkereséshez való hozzájárulást jelölő négyzet értéke; hozzájárulást jelölő négyzet értéke, amely azon képek és videók közzétételére vonatkozik, melyek a Két Korona Hotelben készültek és az érintett is szerepel rajtuk; ajánlatkérés dátuma, e-mail kliens típusa; kampányadatok, melyek az ajánlatkéréshez elvezették az érintettet.

b. Foglalás - vezetéknév; keresztnév; nem; e-mail cím; telefonszám; lakcím; kívánt érkezési-, és távozási dátum; szolgáltatást igény bevenni kívánó felnőtt résztvevők száma; szolgáltatást igénybe venni kívánó gyermek (18 év alatti) résztvevők száma; szolgáltatást igénybe venni kívánó gyermek (18 év alatti) résztvevők születési ideje; igényelt szobatípus; igényelt szobák száma; választott csomagajánlat; választott ellátás; VIP kártya igénylés jelölőnégyzet értéke; VIP kártya száma; programválasztás értéke, kupon kód, előnyben részesített fizetési mód, „Kitől/Honnan hallott szállodánkról?” választási lehetőség értéke, az érintett megjegyzése, marketing megkereséshez való hozzájárulást jelölő négyzet értéke; hozzájárulást jelölő négyzet értéke, amely azon képek és videók közzétételére vonatkozik, melyek a Két Korona Hotelben készültek és az érintett is szerepel rajtuk; foglalás dátuma, e-mail kliens típusa; kampányadatok, melyek a foglaláshoz elvezették az érintettet.

c. Hírlevél feliratkozás, hozzájárulás marketing megkeresésekhez, marketing célú adatkezelés és adattárolás- vezetéknév; keresztnév; nem; e-mail cím; születésnap; irányítószám; cím, telefonszám, preferált szállodai szolgáltatások, preferált fizetési mód, családi állapot; gyermekek száma, gyermekek születési ideje; megjelölt érdeklődési körök, melyekről a feliratkozó szívesen kap információt; e-mail kliens típusa; kampányadatok, melyek feliratkozáshoz elvezették az érintettet.

d. Bejelentkezési lap - szolgáltatást igénybe vevő felnőtt és gyermek (18 év alatti)résztvevők vezetékneve; keresztneve; személyi igazolvány száma; születési ideje; szobánként egy felnőtt e-mail címe; telefonszáma; lakcíme; nemzetisége; érkezési-, és távozási dátum; rendszám; marketing megkereséshez való hozzájárulásról szóló döntés; hozzájárulási döntés azon képek és videók közzétételére vonatkozóan, melyek a Két Korona Hotelben készültek és az érintett is szerepel rajtuk, 16 éven felüli személyek saját kezű aláírása

e. Weboldal - Ajánlatkérés, Foglalás, továbbá Hírlevél feliratkozáshoz tartozó adatok, továbbá IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie, amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató e statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szálloda a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul.

f. Biztonsági kamerarendszer - Mozgó felvételek személyekről és tárgyakról a szálloda épületének területéről, melyek felhasználása kizárólag a személy-, és vagyonvédelem érdekében történik.

g. Személyes okmányok - személyi igazolvány, lakcím kártya, útlevél, jogosítvány.

h. Covid19 Védettségi igazolvány - Védettségi igazolvány és a hozzá kapcsolódó dokumentumok fényképes csatolása a foglaláshoz és bemutatása az érkezéskor.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

a. Ajánlatkérés - Az ajánlatkérés leadásának időpontjától számított 5 év.

b. Foglalás - A foglalás leadásának időpontjától számított 5 év.

c. Hírlevél feliratkozás, hozzájárulás marketing megkeresésekhez, marketing célú adatkezelés és adattárolás - A feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig.

d. Bejelentkezési lap - szolgáltatást igénybevételének kezdetétől (Érkezési időpont) 8 év.

e. Weboldal - IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie - Utolsó weboldalon tett látogatás időpontjától számított 14 hónap

f. Biztonsági kamerarendszer - A biztonsági felvétel készítésének időpontjától számított 3 nap.

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

· Postai úton: Szárszó Kft. 8624. Balatonszárszó, Csárda utca 18.

· Elektronikus úton: sales@hotelketkorona.hu

5.6. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.7. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek, űrlapok kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

az Adatkezelő munkatársai;az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Squar, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)Paprikasoft Kft. (székhely: 8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 36.)

7.2. Tárhelyszolgáltató

Név/cégnév: PaprikaSoft Kft.
Székhely: 8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 36.
Telefon: +36 20 414 0284
E-mail: office@paprikasoft.com

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;kérheti személyes adatainak helyesbítését;kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

a kezelése jogellenes;az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;az adatkezelés célja megszűnt;az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

11. Közösségi oldalak
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

12. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

13. Adatvédelem részletesen

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

14. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

15. Jogorvoslat

15.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

15.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

15.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

15.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságSzékhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Honlap: www.naih.huTelefon: +36 (1) 391-1400E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

16. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

17. Egyoldalú módosíthatóság

17.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, melyről az Érintettet köteles írásban tájékoztatni.

17.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.